mega888 Życiorys – Prof. Mariusz Orion Jędrysek

Życiorys

1. Dane personalne: Mariusz Orion Jędrysek, ur. 28.04.1962r. w Głubczycach (woj. opolskie).

2. Miejsce zatrudnienia: Pracownia Geologii Izotopowej i Geoekol., Zakł. Geologii Stosowanej i Geochemii, ING, Uniw.Wrocławski;

3. Edukacja, stopnie, tytuły naukowe: 1980-85 student geologii stratygraficzno-poszukiwawczej, Uniwersytet Wrocławski; 1983-84 student fizyki U.Wr.; 1984-86 student geologii, mineralogia-petrografia (indywidualny program studiów), U.Wr.; 1985 tytuł magistra geologii, 1989 doktor nauk przyrodniczych (geologia) na U. Wr.; 1998 stopień naukowy doktora habilitowanego Nauk o Ziemi w dziedzinie geologii, biogeochemii i geologii izotopowej (U.Wr.); 2001-02 studia Exect.Master of Business Adminstration (Szk.Gł.Handl. i Univ.Minnessota (USA) zawieszone po zaliczeniu 2/3 zajęć, 2004– tytuł naukowy profesora Nauk o Ziemi,

4. Funkcje: od 1994 kierownik pracowni, od 1998 kierownik zakładu, 1999 prof.nadzw., 2002-6 reprezentant ING UWr. w 6 Prog. Ramowego Unii Eur., 2002-organizator- od 2003 kierownik (opiekun) specj. Geochemia Środowiska i Gospodarka Odpadami (kierunek geologia, U.Wr.), 2005-organizator- od 2007 kierownik Studium Doktoranckiego Ochrony Środowiska U.Wr., 2005 – 2007 Podsekretarz Stanu – Główny Geolog Kraju w Ministerstwie Środwiska (ważniejsze kompetencje w różnych okresach, hasłowo: geologia, górnictwo, atomistyka, OZE, CCS, CCT, tereny poprzemysłowe, sprawy obronne, jbr-y, geoekologia i badania, nagrody MŚ za osiagn.nauk-badawcze, budżet zadaniowy, organ odwoławczy, legislacja, gospodarka wodna, inne), od 2007- stanowisko prof. zwycz., od 2008-11 Dyrektor nowo uruchomionego Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska U.Wr., 2008/9-organizator specj. Gospodarka Środowiskiem (kierunek ochr.środ, U.Wr.), od 2008-9 Dyrektor ds. czystych technilogi węglowych we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ sp. z o.o., od 2009 do 2011 Dyrektor Wrocławskiego Ośrodka Regionalnej Wspólnoty Wdrożeń Innowacji w Klimatycznym KIC (Knowledge Innovation Community) European Inst. Innovation and Technology (EIT Budapeszt),od 2011 – Poseł na Sejm RP VII kadencji, niezależny (niezrzeszony), kandydował do Parlamentu RP, z 14 miejsca ( na 28 w okręgu wrocławskim) jako bezpartyjny kandydat na zaproszenie KW PiS. Uzyskał 22381 głosów (4 wynik na 14 mandatów w okręgu) . Zastępca przewodniczącego komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, założyciel i przewodniczący parlamentarnego zespołu Surowców i Energii, członek parlamentarnych zespołów ( do Spraw Obniżenia Cen Paliw w Polsce, ds. Gazu Łupkowego, ds. Sportów Motorowych, na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, „Przyjaźni Środowisku”, Sportowego, Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych). Zastępca przedstawiciela Delegacji Sejmu i Senatu RP na Konferencję Parlamentarną Morza Bałtyckiego. Członek Polsko –Japońskiej i Polsko –Węgierskiej Grupy Parlamentarnej, od 2015 roku poseł na Sejm RP VIII kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości (wynik 13982 z 10 miejsca), od listopada 2015 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Geolog Kraju, od maja 2016 Pełnomocnik Rządu ds. polityki surowcowej.

5. Doświadczenia zawodowe: prace naukowo-badawcze (praca doktorska) w Instytucie Fizyki (Uniw. M.Curie-Skłodowskiej, Lublin). Długoterminowe staże naukowe post-doctoral (min. 1 rok): Lab. Biogeochem. Sociogeochem.(Mitsubishi Kasei Inst.Life Sci., Tokio, Japonia) i NoDai Univ. Agricultur. (Tokio, Japonia); Inst.Geochemistry (Univ. Goettingen, Getynga, Niemcy). Krótkoterminowe staże naukowe: Stable Isotope Lab. (Inst.Physics u0026amp; Astron., University of Calgary, Kanada); Stable Isotope Lab.(California Institute of Technology, Pasadena, USA); Isotope Lab. (University College Dublin, Dublin, Irlandia); Scot.Univ. Research u0026amp; Reactor Centre, (East Kilbride, Wlk. Brytania); Stable Isotope Lab. (National Inst. Natural Resources and Environment, Tsukuba, Japonia); Joze Stefan Institute, (Ljubljana, Słowenia). Ważniejsze zagraniczne (do jednego tygodnia) wizyty naukowe w laboratoriach: Czech (1), Francji (1), Japonii (5), Niemiec (2), Rosji (1), Tajlandii (3), USA (2), Węgier (1), IAEA (1). Opróbowania i badania terenowe w międzynarodowych wyprawach naukowych w lasach tropikalnych i polach eksperymentalnych w Tajlandii (2×2 tygodnie, 1991 i 1994). Opróbowania (nurkowania) w Irlandii i Szkocji (1995). Języki obce: angielski (b.dobrze), rosyjski (b. dobrze), niemiecki (b. słabo), japoński (b.słabo).

6. Uprawiane kierunki naukowo-badawcze i naukowo-dydaktyczne: geologia, geochemia (Dolny Śląsk i suwalskie złoże Fe-Ti-V); fizyka, chemia, biogeochemia, hydrologia, hydrogeologia, geoekologia, biochemia (Japonia, Tajlandia, Polska, Rosja, Irlandia, Wlk.Brytania, Kanada, USA), ochrona środowiska (Polska, Irlandia, Ukraina, Rosja, Japonia Tajlandia, Niemcy).

7. Działalność organizacyjna: od 1986 – członek NSZZ „Solidarność” (od 1980/1 NZS), od 1986 – działalność w 9 tow. naukowch (Polska, USA, Japonia, międzynarodowe) – nauki o Ziemi, ochr.środowiska, fizyka, chemia, 1990 – edytor (międzynarodowy skład autorski): „Course-book of Isotope Geology”(1990); oraz „Extended Abstracts” (1994), 1990 zorganizowanie Sekcji Izotopowej przy PTMin – przekształconej w International Isotope Society 1992; 1990, 1992, 1994 – gł. organizator 3 (oraz podrzędny współorganizator 1) międzynarodowych konf. naukowych, 1992 zorganizowanie Prac.Geol.Izot.Geoeko.,U.Wr. – pierwsza taka prac. na uniwesyteckich kierunkach geologicznych w Polsce; 1992-1994 organizator, pierwszy prezes European Society for Isotope Research, 1996-2002, od 2005 – członek Advisory Board; 2001 – członek komisji d/s wyboru dyrektora Państwowego Inst. Geologicznego (nominacja przewodniczącego KBN), 2002-7 Advisory-Editor Materials and Geoenvironment (Rudarsko-Metalurgicki Zbornik, Ljubjlana), od 2002 Associate-Editor, Environmental Chemistry Letters (Springer-Verlag, oraz Europ.Assoc.Environm.Chemistry), 2003 zorganizowanie nowej specjalności Geochemia Środowiska i Gospodarka Odpadami na kierunku geologia, U.Wr., od 2004-7 prezes Stow.Geologów Wychowanków Uniw.Wrocławskiego (ponad 700 członków), 2005 – kandydat na Rektora Uniw.Wrocławskiego, 2005 zorganizowanie studium doktor. Ochr.Środ., pomysł/kroki powołania Międzyuczelnianego Centrum Gospodarki Środowiskiem, 2006 Honorowy obywatel miasta Kietrza, 2006-7 Prezydent Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, ONZ; 2007-8 vice-prezydent Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, ONZ; 2007- Redaktor Naczelny serii monograficznej z zakresu geologii – 40 tomów, ok. 200 autorów (w przygotowaniu); 2007 – członek Konwetu AGH (powołany przez Senat AGH); 2007 – członek Komit.Nauk Mieralog. PAN, 2010 – vice-przewodniczący Grupy Sterującej Regionalnej Wspólnoty Wdrożeń Innowacji w Climate KIC EIT; w latach 1988-2010 opublikowanie ok 200 prac naukowych – w tym w wyd. m.in. takich jak: Terra Nova, Geochem.Journ., Geochem.Cosmoch.Acta, RMZ-Materials and Geoenviron., Water-Rock Interaction, Geologica Carpat., Water Air and Soil Pollution, Chem.Geology, Journ. Geophys. Res., Environm.Chemistry Letters, Health and Envir., Spectrochimica Acta, J.Amer.Soc.Mass Spectr, Atm.Environment, Appl. Geoch., Rev.Palaeobot.Palynol., rozdz. w monogr. wyd. Springer-Verlag, Balkema, Taylor u0026amp; Francis Group, autor kilkuset abstraków i prezentacji na międzynarodowych konferencjach naukowych i szkoleniowych. Publicystyka – kilkadziesiąt artykułów prasowych, wywiadów, komentarzy w Polsce i Japonii. etc. Kierownik kilkunastu grantów KBN/MNiSzW indywidualnych i promotorskich. Współpraca z przemysłem wydobywczym, chemicznym, rolnictwem. Promotor w 18 przewodach doktorskich (11 obronionych) – sukcesy wychowanków to m.in. 2 stypendia MEN, 4 stypendia FNP, 3 stypendia post-doc (2-USA, 1-Australia), 1 nagroda PTMin, 4 indywid. granty KBN/MN, Stypendia Prez.M.Wrocławia, Stypendia Marsz. Woj. Dolnośl. (3), wypromowani doktoranci zatrudnieni w renomowanych placówkach naukowych i firmach (Polska, Wlk. Brytania, Holandia, USA, Nowa Zelandia, Australia), od lipca 2016 Prezydent Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, ONZ.

8. Ważniejsze stypendia naukowe, granty i wyróżnienia: Stypendia: Japan Society for the Promotion of Science, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacja Humboldta, Gpoll (UE), Nagrody: niemal coroczne nagrody JM Rektora Uniw. Wrocławskiego za dział. nauk., nagroda MEN (za rozpr.habil). Zaproszony wykładowca – 2 konf. międzynarodowe, 2005-7 członkostwo w około 20 radach, komisjach, komitetach, zespołach – wynikające z pełnionej funkcji członka rządu.

9. Hobby: aktywnie: motokros – Polska, Czechy, weteran licencja B (PZMot), w 2010 – 4te miejsce w Strefie Zach., piłka nożna (akadem. turnieje europejskie, organiz. corocznych rozgrywek pracownicy-studenci), płetwonurek na poziomie zawodowym, śpiewanie w chórach akademickich (zarzucone), karate (zarzucone), opera, fotografia (laboratoria, przyroda, makrofotografia).